Algemene voorwaarden

1 Cleerdin & Hamer Advocaten is een Limited Liability Partnership (LLP) statutair gevestigd te Cardiff (VK) en ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 65026179.

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die cliënten aan Cleerdin & Hamer Advocaten verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens bij gebruik van de websites van Cleerdin & Hamer, naast toepasselijkheid van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.

3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de Cleerdin & Hamer Advocaten. Degenen die voor Cleerdin & Hamer werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de eindigt opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.

4 Cleerdin & Hamer zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is het navolgende op de opdracht van toepassing: De cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment door Cleerdin en Hamer gebruikte communicatiemiddelen, waaronder internet- en email toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van cliënt , behalve in geval van opzet of grove schuld van Cleerdin & Hamer.

5 Het honorarium en kosten worden als volgt vastgesteld: A. In opdracht waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging: de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Aan kosten kunnen worden doorbelast de gemaakte kosten die niet onder toevoeging vallen en volgens de tariefwetten mogen worden doorberekend.

B In zaken waarin de bijstand volledig voor rekening van cliënt komt: het tarief dat bij de opdrachtbevestiging is vastgelegd, Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover op uurtarief wordt gewerkt zal elke declaratie voorzien zijn van een urenspecificatie. Cliënt zal die specificatie controleren en bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar maken, anders geldt de specificatie als geaccordeerd behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs. Kosten worden volledig doorbelast.

6 De in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, de termijn is fataal. Bij niet tijdige betaling zal wettelijke rente worden verschuldigd worden, Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor honorarium en kosten. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden bij niet betaling . De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van cliënt, in het incasso traject zal aanspraak gemaakt worden minimaal op de wettelijke bedragen vanaf 40 € per vordering.

7 De relatie met cliënt is exclusief, uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten diens behoeve.

8 Cleerdin & Hamer Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, indien er kosten aan inschakelen verbonden zijn. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Deze voorwaarden gelden ook in de relatie tussen derden en cliënt.

9 Iedere aansprakelijkheid van Cleerdin & Hamer Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het dan toepasselijke eigen risico. Indien geen verzekeringsuitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid gemaximeerd tot driemaal het aan Cleerdin & Hamer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de cliënt betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 230.000. -.

10 De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt. Daarna worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij schriftelijke afspraak worden afgeweken. Anders is Cleerdin & Hamer ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

12 De rechtsverhouding tussen de cliënt en Cleerdin & Hamer Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle civielrechtelijke geschillen zullen met uitsluiting van alle worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.